ODAZIV U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI II. krug izbora – 16,30 sati

ODAZIV U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI II. krug izbora – 16,30 sati

Općina/grad 11,30 sati 16,30 sati
     
Koprivnica 9,71% 19,00%
Križevci 15,04% 31,16%
Đurđevac 8,44% 17,02%
     
Drnje 6,00% 14,44%
Đelekovec 7,55% 15,93%
Ferdinanovac 10,01% 26,28%
Gola 6,84% 13,59%
Gornja Rijeka 19,75% 49,78%
Hlebine 8,63% 23,45%
Kalinovac 16,86% 32,98%
Kalnik 19,11% 52,98%
Kloštar Podravski 9,70% 20,09%
Koprivnički Bregi 20,44% 41,53%
Koprivnički Ivanec 18,23% 42,84%
Legrad 8,29% 20,97%
Molve 23,85% 51,04%
Novigrad Podravski 7,23% 17,01%
Novo Virje 23,77% 51,04%
Peteranec 7,30% 16,48%
Podravske Sesvete 25,92% 56,88%
Rasinja 23,10% 48,76%
Sokolovac 8,93% 22,87%
Sv. I. Žabno 9,06% 19,61%
Sv. P. Orehovec 9,49% 28,79%
Virje 6,80% 14,33%
     
PROSJEK: 11,84% 25,40%